کد آگهی
462
تاریخ انتشار1400-03-04
مزایده گذارشهرداری مشهد
عنوان آگهیمزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحاتhttps://www.rrk.ir----http://ets.mashhad.ir