کد آگهی
330
تاریخ انتشار1400-02-12
مزایده گذارشهرداری بندر بوشهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری فرصت ها
شرح آگهیمزایده واگذاری فرصت ها در قالب 14 بسته طی یک دوره به منظور ساماندهی و ایجاد بازار کار رقابتی در حوزه تبلیغات
دریافت اسناد1400-02-18
شماره تماس
استانبوشهر
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات