کد آگهی
1303
تاریخ انتشار1400-09-09
مزایده گذارشهرداری بندرعباس
عنوان آگهیمزایده واگذاری شش مورد مکان
شرح آگهیمزایده واگذاری شش مورد مکان و تابلو تبلیغاتی به صورت اجاره واقع در بوستان ها سطح شهر بندرعباس
دریافت اسناد1400-09-11
شماره تماس
استانهرمزگان
آدرس
توضیحات