کد آگهی
795
تاریخ انتشار1400-05-13
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی ساعت چهاروجهی جهت بهره برداری تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-05-26
شماره تماس07138431279 07138431270
استانفارس
آدرسشیراز-میدان شهید مطهری-نبش بلوار قدوسی شرقی-سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری-واحد کپی
توضیحات