کد آگهی
300
تاریخ انتشار1400-02-07
مزایده گذارسیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
عنوان آگهیمزایده واگذاری حق بهره برداری سازه های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری حق بهره برداری سازه های تبلیغاتی سطح شهر اراک
دریافت اسناد1400-02-09
شماره تماس086-33132020-3
استانمرکزی
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات