کد آگهی
478
تاریخ انتشار1400-03-06
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان
عنوان آگهیمزایده واگذاری حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-03-13
شماره تماس38214921-38214920
استانهمدان
آدرسواحد امور قراردادهای سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری همدان واقع در (همدان – ميدان رسالت – ابتدای بلوار ولايت - ساختمان معاونت خدمات شهري – طبقه دوم )
توضیحاتhttp://ets.hamedan.ir