کد آگهی
882
تاریخ انتشار1400-06-02
مزایده گذارسیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
عنوان آگهیمزایده واگذاری حق بهره برداری از استندهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری حق بهره برداری از استندهای تبلیغاتی سطح شهر اراک و بیلبوردهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-06-03
شماره تماس086-33132020-3
استانمرکزی
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات