کد آگهی
1057
تاریخ انتشار1400-07-14
مزایده گذارشهرداری محمدشهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری تلویزیون شهری
شرح آگهیمزایده واگذاری تلویزیون شهری
دریافت اسناد1400-07-23
شماره تماس
استانالبرز
آدرسامور قراردادهای شهرداری
توضیحات