کد آگهی
175
تاریخ انتشار1400-01-21
مزایده گذارشهرداری ایرانشهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری تعداد 20 عدد تابلوی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تعداد 20 عدد تابلوی تبلیغاتی در سطح شهر
دریافت اسناد1400-01-28
شماره تماس37222687
استانسیستان و بلوچستان
آدرسشهرداری ایرانشهر
توضیحات