کد آگهی
191
تاریخ انتشار1400-01-24
مزایده گذارشهرداری کوت عبدالله
عنوان آگهیمزایده واگذاری تعدادی از بیلبوردهای سطح شهر
شرح آگهیمزایده واگذاری تعدادی از بیلبوردهای سطح شهر
دریافت اسناد1400-02-01
شماره تماس
استانخوزستان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات