کد آگهی
688
تاریخ انتشار1400-04-19
مزایده گذارشهرداری باغستان
عنوان آگهیمزایده واگذاری تبلیغات محیط شهری
شرح آگهیمزایده واگذاری تبلیغات محیط شهری
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحات