کد آگهی
538
تاریخ انتشار1400-03-18
مزایده گذارشهرداری گرگان
عنوان آگهیمزایده واگذاری تبلیغات شهری
شرح آگهیمزایده واگذاری تبلیغات شهری
دریافت اسناد1400-03-27
شماره تماس
استانگلستان
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/