کد آگهی
1317
تاریخ انتشار1400-09-11
مزایده گذارشهرداری گرگان
عنوان آگهیمزایده : واگذاری تبلیغات شهری
شرح آگهیمزایده : واگذاری تبلیغات شهری
دریافت اسناد1400-09-27
شماره تماس
استانگلستان
آدرس
توضیحاتwww.setadiran.ir