کد آگهی
86
تاریخ انتشار1399-12-19
مزایده گذارحمل و نقل همگانی شهرستان عجب شیر و حومه
عنوان آگهی مزایده واگذاری تبلیغاتی سطح شهر
شرح آگهیمزایده واگذاری تبلیغاتی سطح شهر به شرکت ها و افراد صلاحیت دار(دارای مجوز کانون)
دریافت اسناد1400-01-17
شماره تماس
استانآذربایجان شرقی
آدرسسازمان حمل و نقل همگانی شهرستان عجب شیر و حومه
توضیحات