کد آگهی
123
تاریخ انتشار1399-12-27
مزایده گذارحمل و نقل همگانی شهرستان عجب شیر و حومه
عنوان آگهیمزایده واگذاری تبلیغاتی سطح شهر
شرح آگهیمزایده واگذاری تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد1400-01-17
شماره تماس
استانآذربایجان شرقی
آدرسسازمان حمل و نقل همگانی شهرستان عجب شیر و حومه
توضیحات