کد آگهی
1114
تاریخ انتشار1400-07-27
مزایده گذارحمل و نقل همگانی شهرداری بهشهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلو- پلهای عابر پیاده و پرتابلها
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلو- پلهای عابر پیاده و پرتابلها
دریافت اسناد1400-08-03
شماره تماس
استانمازندران
آدرسمازندران - بهشهر - 3 راه پیشوا سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بهشهر و حومه
توضیحات