کد آگهی
1116
تاریخ انتشار1400-07-27
مزایده گذارحمل و نقل همگانی شهرداری بهشهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلو و پلهای عابر پیاده
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلو و پلهای عابر پیاده و پرتابلها
دریافت اسناد1400-08-03
شماره تماس
استانمازندران
آدرسمازندران بهشهر-سه راه پیشوا-سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بهشهر
توضیحات