کد آگهی
505
تاریخ انتشار1400-03-11
مزایده گذارشهرداری بهشهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلو
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلو.پلهای عابر پیاده و پر تابلها
دریافت اسناد1400-03-18
شماره تماس
استانمازندران
آدرسمازندران-بهشهر-پارک ملت-شهرداری بهشهر-دبیرخانه شهرداری
توضیحات