کد آگهی
382
تاریخ انتشار1400-02-22
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای منصوبه
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای منصوبه بر روی عرشه پل های هوایی
دریافت اسناد1400-03-05
شماره تماس07138431279 07138431270
استانفارس
آدرسمیدان شهید مطهری-نبش بلوار قدوسی شرقی-سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری-واحد کپی
توضیحات