کد آگهی
304
تاریخ انتشار1400-02-07
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهرداری یزد
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر یزد
دریافت اسناد1400-02-19
شماره تماس
استانیزد
آدرس
توضیحات