کد آگهی
374
تاریخ انتشار1400-02-21
مزایده گذارشهرداری گرگان
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پل های هوایی در سطح شهر گرگان
دریافت اسناد1400-03-01
شماره تماس
استانگلستان
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/