کد آگهی
645
تاریخ انتشار1400-04-05
مزایده گذارشهرداری گرگان
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پل های هوایی در سطح شهر گرگان
دریافت اسناد1400-04-22
شماره تماس
استانگلستان
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/