کد آگهی
63
تاریخ انتشار1399-12-17
مزایده گذارشهرداری جوانرود
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد1399-12-28
شماره تماس
استانکرمانشاه
آدرس
توضیحات