کد آگهی
157
تاریخ انتشار1400-01-17
مزایده گذارشهرداری شهر بابک
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-01-27
شماره تماس
استانکرمان
آدرسبلوار شهدای هفتم تیر -ساختمان شهرداری -دبیرخانه
توضیحات