کد آگهی
120
تاریخ انتشار1399-12-26
مزایده گذارشهرداری شهر بابک
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-01-06
شماره تماس
استانکرمان
آدرسشهرداری شهر بابک
توضیحات