کد آگهی
682
تاریخ انتشار1400-04-15
مزایده گذارشهرداری قائم شهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر
دریافت اسناد1400-04-23
شماره تماس
استانمازندران
آدرسدبیرخانه شهرداری و سامانه ستاد ایران
توضیحات