کد آگهی
954
تاریخ انتشار1400-06-16
مزایده گذارشهرداری قائم شهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد1400-06-23
شماره تماس01142084056
استانمازندران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات