کد آگهی
736
تاریخ انتشار1400-05-04
مزایده گذارشهرداری قائم شهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-05-20
شماره تماس01142084056
استانمازندران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات