کد آگهی
737
تاریخ انتشار1400-05-04
مزایده گذارشهرداری قائمشهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد1400-05-20
شماره تماس01142084056
استانمازندران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات