کد آگهی
1100
تاریخ انتشار1400-07-25
مزایده گذارشهرداری قائم شهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد1400-08-11
شماره تماس01142084056
استانمازندران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات