کد آگهی
1011
تاریخ انتشار1400-06-30
مزایده گذارشهرداری قائمشهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد1400-07-18
شماره تماس01142084056
استانمازندران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات