کد آگهی
1009
تاریخ انتشار1400-06-31
مزایده گذارشهرداری پلدختر
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به مدت 1 سال
دریافت اسناد1400-07-06
شماره تماس
استانلرستان
آدرسشهرداری پلدختر
توضیحات