کد آگهی
946
تاریخ انتشار1400-06-15
مزایده گذارشهرداری قائم شهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد1400-06-23
شماره تماس01142084056
استانمازندران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات