کد آگهی
766
تاریخ انتشار1400-05-09
مزایده گذار راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پایانه بار نسیم شهر
دریافت اسناد1400-05-23
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/