کد آگهی
590
تاریخ انتشار1400-03-25
مزایده گذار راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پایانه بار نسیم شهر اطلاعات
دریافت اسناد1400-03-31
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/