کد آگهی
549
تاریخ انتشار1400-03-19
مزایده گذارفرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفحان
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سه نمایه و دو نمایه
دریافت اسناد1400-04-19
شماره تماس031-34487753-4
استاناصفهان
آدرساصفحان-خ 22 بهمن-مجموعه اداری امیرکبیر-دبیرخانه سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفحان
توضیحات