کد آگهی
974
تاریخ انتشار1400-06-20
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-06-31
شماره تماس
استانآذربایجان شرقی
آدرسدبیرخانه سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز
توضیحات