کد آگهی
573
تاریخ انتشار1400-03-23
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-04-05
شماره تماس
استانآذربایجان شرقی
آدرسامورقراردادهای سازمان
توضیحات