کد آگهی
670
تاریخ انتشار1400-04-12
مزایده گذارشهرداری گرگان
عنوان آگهیمزایده واگذاری بیلبورد
شرح آگهیمزایده واگذاری بیلبورد تبلیغات در سطح شهر
دریافت اسناد1400-04-20
شماره تماس
استانگلستان
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/