کد آگهی
261
تاریخ انتشار1400-02-02
مزایده گذارارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده واگذاری بیلبورد های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بیلبورد های تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-02-15
شماره تماس
استانفارس
آدرساداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
توضیحات