کد آگهی
189
تاریخ انتشار1400-01-24
مزایده گذارسیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده واگذاری بیلبورد
شرح آگهیمزایده واگذاری بیلبوردها جت بهره برداری تببلیغاتی
دریافت اسناد1400-02-04
شماره تماس07138431279 - 07138431270
استانفارس
آدرسمیدان شهید مطهری - نبش بلوار قدوسی شرقی - سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری- واحد کپی
توضیحات