کد آگهی
883
تاریخ انتشار1400-06-02
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-06-16
شماره تماس07138431279 07138431270
استانفارس
آدرسشیراز-میدان شهید مطهری-نبش بلوار قدوسی شرقی-سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری-واحد کپی
توضیحات