کد آگهی
643
تاریخ انتشار1400-04-05
مزایده گذارورزش و جوانان استان هرمزگان
عنوان آگهیمزایده واگذاری بیلبودر های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بیلبودر های تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-04-17
شماره تماس33331523
استانهرمزگان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات