کد آگهی
 
تاریخ انتشار1399-12-12
مزایده گذارشهرداری ماهدشت
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره بردای یک دستگاه تلویزیون شهری
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره بردای یک دستگاه تلویزیون شهری واقع در بلوار امام خمینی
دریافت اسناد1399-12-17
شماره تماس026-37309790
استانالبرز
آدرسامور مالی شهرداری
توضیحات