کد آگهی
797
تاریخ انتشار1400-05-13
مزایده گذارشهرداری رویان
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی برروی پیکره های تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-06-06
شماره تماس
استانمازندران
آدرسستاد ایران
توضیحات