کد آگهی
803
تاریخ انتشار1400-05-16
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تعدادی تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تعدادی تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-05-30
شماره تماس031-35059 - 81766-33743
استاناصفهان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات