کد آگهی
814
تاریخ انتشار1400-05-17
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد
شماره تماس031-35059
استاناصفهان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات