کد آگهی
788
تاریخ انتشار1400-05-12
مزایده گذارشهرداری قائمشهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد1400-05-20
شماره تماس01142084056
استانمازندران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات