کد آگهی
1020
تاریخ انتشار1400-07-03
مزایده گذارعمران و بازآفرینی و فضای شهری شهرداری سنندج
عنوان آگهیمزایده واگذاری بخشی از سازه های تبلیغات محیطی
شرح آگهیمزایده واگذاری بخشی از سازه های تبلیغات محیطی جایگاه های 9 گانه CNG به مدت 1 سال
دریافت اسناد1400-07-21
شماره تماس0121-41934 - 08733778709
استانکردستان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات