کد آگهی
1010
تاریخ انتشار1400-06-30
مزایده گذارعمران و بازآفرینی و فضای شهری شهرداری سنندج
عنوان آگهیمزایده واگذاری بخشی از سازه های تبلیغات محیطی جایگاه های 9 گانه CNG
شرح آگهیمزایده واگذاری بخشی از سازه های تبلیغات محیطی جایگاه های 9 گانه CNG
دریافت اسناد1400-07-21
شماره تماس021-41934 - 08733778709
استانکردستان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات